Ny feature – Risici ved variabelt pensionstidspunkt 

ACTULUS er tilføjet en ny og unik feature, der gør det muligt at analysere risici ved ændringer i pensionstidspunkt. Ved hjælp af denne feature har Lægernes Pension fået overblik over medlemmernes adfærd samt konsekvenserne heraf. 

Tv. Pensionschef og Ansvarshavende Aktuar Merete Lykke Rasmussen og th. Aktuar Karen Schmidt, begge ved Lægernes Pension. 

Det er en feature, som Lægernes Pension har benyttet sig af, og den kan naturligvis også anvendes til at vurdere effekten af at den generelle pensionsalder ændres.

Ændret pensionsadfærd har konsekvenser for pensionsselskaber

”Som andre pensionsselskaber oplever vi, at vores medlemmer går på pension både før og efter den pensionsalder, som vi indregner i hensættelserne. De økonomiske konsekvenser af adfærden er interessant at få belyst som et stress af vores antagelser”, siger Pensionschef og Ansvarshavende Aktuar Merete Lykke Ras-mussen, Lægernes Pension, der bl.a. ønskede at bruge analysen til risikostyring og til vurdering af selskabets hensættelser.

Viden om effekter

Karen Schmidt, som er aktuar i Lægernes Pension, stod for analysen.
”ACTULUS’ nye feature er et godt værktøj, der gav os vigtig viden om konsekvenserne af vores medlemmers adfærd. Vi vidste på baggrund af vores egne data, at der er stort set lige mange medlemmer, der går på pension hhv. før og efter den officielle pensionsalder. I kraft af den nye feature har vi fået bekræftet, at effekten er stor på både cashflow og dermed afdækning, men også at den økonomiske effekt af de to gruppers adfærd balancerer hinanden ud.”

”Det sidste er ikke indlysende, for der er mange faktorer, der påvirker effekten bl.a. sammen-sætningen af produkter i de to grupper,” forklarer Karen Schmidt.

”Nogle pensionsselskaber vil have en mere skæv fordeling af kunder/medlemmer, der fremrykker eller udskyder pensionstidspunktet. Formodentlig vil nogle pensionsselskaber opleve en fremrykket pensionsalder og dermed behov for at analysere effekt på hensættelser samt risikostyring og afdækning,” vurderer Karen Schmidt.

De rigtige forudsætninger

”Analysen af stød til pensionstidspunktet, som ACTULUS muliggjorde, gav os viden, som har betrygget os. Analysen underbyggede vores kendskab til effekterne af variabelt pensions-tidspunkt,” slutter Karen Schmidt.

Med ACTULUS’ feature til beregning af risici ved variabelt pensionstidspunkt har pensions-selskaberne for første gang et redskab til at beregne behovet for hensættelser samt afdækning og risikostyring. Effekten af kunder og medlemmernes valg af pensionstidspunkt kan derved estimeres, hvilket er i overensstemmelse med Solvens II.

Den nye feature er udviklet og implementeret på basis af en videnskabelig artikel, ”Reserves and cash flows under stochastic retirement”, publiceret i Scandinavian Actuarial Journal i 2015 i samarbejde med Københavns Universitet. Den kan bruges både til analyse af effekten af ændret individuel kundeadfærd og en evt. ændring af den generelle pensionsalder.

 

Download ACTULUS faktaark

Vil du vide mere om Edlunds løsninger?

Om Lægernes Pension

Koncernen Lægernes Pension hviler på tre indbyrdes afhængige ben:

Lægernes Pension, Lægernes Bank og investeringsforeningen Lægernes Invest.

Dette er unikt for branchen.

Lægernes Bank kom til for ca. 20 år siden og er i dag et reelt konkurrencedygtigt alternativ til de øvrige banker. Investeringsforeningen blev etableret ti år senere for at spare omkostninger ved at samle midler fra pensionskassen, banken og andre investorer.

Lægernes Pension har 41.000 medlemmer og den højeste formue pr. medlem i branchen.

Om ACTULUS

ACTULUS er fremtidens standardløsning for solvens, regnskab og risikostyring ved beregning af markedsværdier og cashflows. ACTULUS understøtter beregninger for G82-produkter og kundetilpassede produkter i modeller med genkøb og fripolice.

Med ACTULUS har man fuld kontrol over input og dermed også et effektivt værktøj til at udføre what-if analyser og risikostyring generelt.

ACTULUS er en Cloud-løsning, hvor brugeren tilgår ACTULUS med en webbrowser eller webservices.

Med ACTULUS følger en uafhængig Revisionsrapport (ISAE 3402), der dokumenterer, at sikkerheden i ACTULUS lever op til moderne sikkerhedsstandarder og gældende lovgivning.