1. Al software udviklet af eller for Edlund A/S (”Edlund”) er ophavsretligt beskyttet som Edlunds ophavsretlige ejendom. Edlund bekræfter hermed, at licenstager, som forudsættes at have indgået en forudgående skriftlig licensaftale med Edlund, i henhold til betingelserne i den konkrete licensaftale samt suppleret af nærværende licensbetingelser må benytte den af eller for Edlund udviklede software (”Edlund-software”) samt den i Edlund-softwaren identificerede tredjepartssoftware, samt dokumentation og evt. skrifter, som følger med denne licens, uanset i hvilken form den findes. Edlund bevarer ejendomsretten til Edlund-softwaren og forbeholder sig alle de rettigheder, som ikke ved skriftlig aftale udtrykkeligt er overdraget til licenstager. Enhver, der på en hvilken som helst måde får adgang til software udviklet af eller for Edlund, skal respektere de immaterielle rettigheder, der i henhold til disse betingelser gælder for licenstager, og skal anses for at have tiltrådt disse.

2. I henhold til betingelserne i licenstagers konkrete licensaftale samt nærværende generelle beskrivelse af licensbetingelserne, har licenstager en begrænset og ikke-eksklusiv licens til at installere og bruge Edlund-softwaren. De af Edlunds kunder, der køber udviklingen af særligt kundespecifik Edlund-software, vil i takt med at Edlund har modtaget endelig betaling herfor og i det omfang, at der ikke er tvist mellem parterne om den leverede ydelse eller betalingen samt vilkår herfor, overtage de rettigheder, som ellers tilkom Edlund vedrørende denne kundespecifikke Edlund-software.

3. Licenstager skal respektere de immaterielle rettigheder, hvorved Edlund-softwaren er beskyttet, herunder særligt den ophavsretligt beskyttede kildekode, og derved medvirke til, at beskyttelsen ikke kompromitteres. Som led i den ophavsretlige beskyttelse af Edlund-softwaren skal licenstager afstå fra at kopiere den af eller for Edlund udviklede software, herunder også fra at “reverse engineere”, adskille, ændre, afkryptere eller forsøge at udskille kildekoden eller tilsvarende samt fra at medvirke hertil ved at give andre muligheden herfor. Endvidere skal licenstager afstå fra at fremstille eller medvirke til at fremstille andre produkter på grundlag af den af Edlund udviklede software eller dele heraf, samt fra at udleje, lease, udlåne, sælge, videredistribuere eller sublicensere Edlunds software til andre. Fravigelse af punkt 3 forudsætter udtrykkelig tilladelse i henhold til en konkret aftale, eller at det er udtrykkeligt forudsat for opgavens løsning og alene sker som led i løsningen af en arbejdsopgave stillet af Edlund eller udført for Edlund. Eventuelle overtrædelser eller forsøg herpå vil være en krænkelse af Edlunds samt eventuelt dets kunders og samarbejdspartneres rettigheder.

4. Når licensaftalen mellem Edlund og licenstager er ophørt, må licenstager ikke beholde nogen kopier af Edlund-softwaren eller dele heraf, herunder kopier på computere eller andre lagringsenheder, medmindre licenstageren skriftligt har aftalt andet. Hvis en Edlund-softwareopdatering helt erstatter (en fuld installering) en ældre licenseret version af Edlund-softwaren, må licenstager ikke bruge begge versioner af Edlund-software samtidig eller overdrage dem separat. Licenstagers forpligtelser i henhold til disse betingelser og licensaftaler vedbliver med at bestå så længe denne har adgang til Edlund-software eller kopier heraf.

5. Ethvert brud på ovenstående forpligtelser vil endvidere øjeblikkeligt kunne blive indbragt for Fogedretten med begæring om nedlæggelse af fogedforbud i henhold til Retsplejelovens kapitel 57 uden sikkerhedsstillelse.

 

General Terms and Conditions for Edlund A/S

1. All software developed by or for Edlund A/S (”Edlund”) is protected by copyright as Edlund’s copyrighted property. Edlund does hereby confirm that the licence holder, presupposed to have entered into a written licence agreement with Edlund, is allowed to use the software developed by or for Edlund (“Edlund Software”) in accordance with the terms and conditions of the specific agreement and supplementary terms and conditions hereof as well as the third party software identified in the Edlund Software, documentation and any script accompanying this license, regardless of form. Edlund shall retain the ownership of the Edlund Software and reserves all rights that are not explicitly transferred to the licence holder by written agreement. Anyone who gains access to the software developed by or for Edlund must observe the intellectual property rights applicable to the licence holder under these terms and conditions and shall be deemed to have agreed hereto.

2. In accordance with the terms and conditions of the specific licence agreement of the licence holder as well as these general terms and conditions, the licence holder has a limited and non-exclusive right to install and use the Edlund Software. Those customers of Edlund who purchase development of special customer-specific Edlund Software will assume the rights to the aforementioned customer-specific Edlund Software, which rights would otherwise have fallen to Edlund, concurrently with Edlund receiving payment therefore and to the extent that no dispute exists regarding the delivered service or the payment and terms thereof.

3. The licence holder must observe the intellectual property rights under which the Edlund Software is protected, including in particular the source code protected by copyright, and thereby contributing to the continued protection hereof. As part of the copyright protection of the Edlund Software, the licence holder must abstain from copying the software developed by or for Edlund, including “reverse engineering”, dismantling, decrypting or attempting to extract the source code or the like as well as contributing to the above by giving others the opportunity to do so. Furthermore, the licence holder shall abstain from manufacturing and from contributing to the manufacture of other products on the basis of the software developed by Edlund or any part thereof, as well as renting, leasing, lending, selling, redistributing or sublicensing Edlund’s software to others. Departure from paragraph 3 hereof is permitted by explicit permission under a specific agreement, or by explicit necessity in order to solve an assignment given by Edlund or performed on behalf of Edlund, only. Any violations or attempts to that effect shall constitute an infringement of Edlund’s and Edlund’s customers’ and business partners’ rights.

4. When the license agreement between Edlund and the licence holder expires, the licence holder may not retain any copies of the Edlund Software or any parts thereof, including copies stored on computers or other storage units, unless otherwise agreed in writing by the licence holder. If an update of Edlund Software completely replaces an older licensed version of the Edlund Software (a full installation), then the licence holder may not use both versions of the Edlund Software at the same time, nor assign them separately. The obligations resting on the licence holder under these terms and conditions shall remain in force for as long as the licence holder has access to Edlund Software or any copies thereof.

5. Any breach of the above obligations is actionable immediately before the enforcement court, with a petition to issue an injunction in pursuance of chapter 57 of the Danish Administration of Justice Act without provision of security.